Kodeks Dobrych Praktyk Sekcji Wydawców Edukacyjnych Polskiej Izby Książki

Dnia 05 marca 2012r. wydawnictwa zrzeszone w Sekcji Wydawców Edukacyjnych w Polskiej Izbie Książki podpisały Kodeks Dobrych Praktyk, którego celem jest wyznaczanie najwyższych standardów, jak i wprowadzenie zasad uczciwej konkurencji.

Dział III Kodeksu Dobrych Praktyk zawiera zasady współpracy z nauczycielami i jednostkami oświatowymi, m.in.

Art. 9

Przekazywanie mienia na rzecz jednostek oświatowych

  1. Sygnatariusze Kodeksu mogą dokonywać na rzecz jednostek oświatowych darowizn materiałów edukacyjnych w postaci podręczników i innych pomocy dydaktycznych oraz edukacyjnych programów multimedialnych, z wyłączeniem sprzętu elektronicznego.
  2. Sygnatariusze Kodeksu nie mogą oddawać jednostkom oświatowym w leasing, dzierżawę lub w inny rodzaj posiadania zależnego sprzętu elektronicznego.
  3. Sygnatariusze Kodeksu, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą sprzedawać jednostkom oświatowym podręczników, innych pomocy dydaktycznych, edukacyjnych programów multimedialnych, sprzętu elektronicznego oraz innych towarów, poniżej kosztów ich wytworzenia oraz odsprzedawać poniżej kosztów ich zakupu.

Kodeks obowiązuję od dnia 06 marzec 2012r. Fundacja zebrała dowody wskazujące na niestosowanie tych zasad przez niektórych z sygnatariuszy, m. in. kopie faktur i umów użyczenia, darowizny itp. które były podpisane w trakcie obowiązywania Kodeksu Dobrych Praktyk.

Sygnatariusze kodeksu:

Nowa Era
WSiP
Pearson Central Europe
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Macmillan Polska
Langenscheidt Polska
Oxford University Press
Zamkor
Wydawnictwo Szkolne PWN

Kilka przykładów poniżej:

Przykład 1
Przykład 2
Przykład 3
Przykład 4
Przykład 5
Przykład 6