Statut fundacji Polska Bez Korupcji

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja „Polska Bez Korupcji” zwana dalej Fundacją działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Nowy Sącz.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Fundacja może tworzyć oddziały terenowe, zakłady i filie, a także przystępować do spółek.
5. Fundacja może łączyć się z innymi fundacjami.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. administracji publicznej.

§ 4

1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Fundacja może posługiwać się własnym logo.

§ 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celem działania Fundacji jest działanie na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania, poprawy funkcjonowania administracji publicznej oraz przeciwdziałanie zjawisku korupcji w Polsce.

§ 7

Fundacja realizuje swój cel wszystkimi dostępnymi środkami, a w szczególności przez:

1. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi, administracją publiczną, sektorem przedsiębiorstw oraz mediami w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
2. Prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej.
3. Organizację konferencji, sympozjów, seminariów, szkoleń i konsultacji.
4. Organizowanie kampanii społecznych, produkcja spotów oraz audycji radiowych i telewizyjnych.
5. Prowadzenie działalności wydawniczej, reklamowej i promocyjnej.
6. Prowadzenie działalności badawczej.
7. Opracowywanie ekspertyz, opinii i wystąpień.
8. Występowanie z wnioskami do władz publicznych wszystkich szczebli, organów ścigania, w tym inicjowanie postępowań karnych i cywilnych oraz branie w nich udziału.

§ 8

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

Rozdział III.

Majątek i dochody Fundacji

§ 9

Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 2000 zł (dwa tysiące złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

§ 10

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 11

Dochody Fundacji pochodzą z:

1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji osób trzecich,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
5. odsetek bankowych,

§ 12

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 13

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV.

Organy Fundacji

§ 14

1. Obligatoryjnym organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
2. Fundator może powołać Radę Fundacji (dalej zwana Radą).

§ 15

Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i członka Zarządu Fundacji.

§ 16

1. Fundator może być członkiem Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji. W takim przypadku powołuje siebie w skład Rady lub Zarządu.
2. Fundator może w każdym czasie zrezygnować z pełnienia funkcji członka organu Fundacji. W takim przypadku jego członkostwo wygasa z dniem złożenia pisemnego oświadczenia w tej sprawie pozostałym członkom organu, którego jest członkiem.

Rada Fundacji

§ 17

1. W przypadku powołania Rady przez Fundatora, Rada jest organem kontrolnym i inicjatywnym, odrębnym od Zarządu i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
2. Rada składa się z 3 – 5 członków, powołanych przez Fundatora na czas nieoznaczony.

§ 18

1. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Rady.
2. Odwołanie członka Rady przez Fundatora następuje w przypadku:

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Rady,
d. choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
e. niepełnienia obowiązków członka Rady przez okres dłuższy niż rok,
f. nienależytego wypełniania funkcji członka,
g. istotnego naruszenia postanowień statutu.

3. W przypadku odwołania lub śmierci członka Rady, pozostali członkowie Rady za zgodą Fundatora mogą dokonać uzupełnienia składu Rady.
4.W przypadku śmierci albo choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność Fundatora do wykonywania jego uprawnień wynikających ze statutu, członkowie Rady są powoływani do składu i odwoływani ze składu Rady głosami pozostałych członków Rady.

§ 19

Do kompetencji Rady w przypadku jej powołania należy:

a. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji,
b. występowanie do Zarządu z wnioskami, dotyczącymi działalności Fundacji,
c. opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
d. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
e. ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji,
f. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium,
g. zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych Zarządu i Biura Fundacji,
h. inne sprawy przypisane w niniejszym Statucie do kompetencji Rady.

§ 20

1. Rada na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
2. Rada może przyjąć regulamin swojej działalności.

§ 21

1. Rada pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby przez Przewodniczącego Rady z jego inicjatywy lub na wniosek Zarządu, nie rzadziej jednak, niż raz w roku. W posiedzeniach tych może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu.
2. Posiedzenia Rady zwołuje się za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub listem poleconym.
3. O posiedzeniu Rady muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Rady.
4. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym, że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, chyba że Statut stanowi inaczej.
5. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.
6. Każdy członek Rady ma jeden głos.

§ 22

1. Członkowie Rady mogą być zatrudniani w Fundacji zarówno w oparciu o stosunek pracy, jak i stosunki cywilnoprawne.
2. Wynagrodzenie członków Rady z tytułu pełnienia funkcji w Radzie ustala Fundator.
3. W przypadku śmierci albo choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność Fundatora do wykonywania uprawnień wynikających ze statutu, wynagrodzenie swoich członków ustala Rada za zgodą Zarządu.

Zarząd Fundacji

§ 23

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 1-3 członków, powoływanych przez Fundatora na czas nieoznaczony.

§ 24

1. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu.
2. Członków Zarządu może odwołać Fundator.

§ 25

Zarząd Fundacji:

a. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
b. opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy,
c. sporządza roczne sprawozdania z działalności Fundacji i przedkłada je Radzie,
d. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
e. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
f. zatrudnia pracowników i ustala ich wynagrodzenie, z zastrzeżeniem § 22 ust. 2 i 3 oraz § 28 ust. 2 Statutu,
g. kieruje bieżącą działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów statutowych,
h. podejmuje decyzję o przystąpieniu Fundacji do spółek,
i. podejmuje decyzje we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady.

§ 26

1. Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Prezesa.
2. Zarząd może przyjąć regulamin swojej działalności.

§ 27

1. Zarząd pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje się za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub listem poleconym.
3. O posiedzeniu Zarządu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Prezesa Zarządu.
5. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Każdy członek Zarządu ma jeden głos.
7. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani w Fundacji zarówno w oparciu o stosunek pracy, jak i stosunki cywilnoprawne.
8. Wynagrodzenie członków Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie ustala Zarząd.

Rozdział V. Sposób reprezentacji

§ 29

1. Reprezentować Fundację na zewnątrz może każdy członek Zarządu działający samodzielnie.
2. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych uprawniony jest:

a. w przypadku zarządu jednoosobowego – prezes Zarządu działający samodzielnie. Do zaciągania zobowiązań finansowych powyżej kwoty 1000 zł wymagana jest pisemna zgoda Fundatora.
b. w przypadku zarządu wieloosobowego – prezes Zarządu działający samodzielnie albo dwóch członków zarządu działających łącznie. Do zaciągania zobowiązań finansowych powyżej kwoty 1000 zł wymagana jest pisemna zgoda Fundatora.

3. W stosunkach pomiędzy członkiem zarządu a Fundacją, oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać pełnomocnik upoważniony uchwałą Zarządu.

Rozdział VI

Zmiana statutu

§ 30

Zmiany statutu Fundacji, w tym celów Fundacji, dokonuje Fundator.

Rozdział VIII.

Postanowienia końcowe

§ 31

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd.

§ 32

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator.
3. Jeżeli po zaspokojeniu wierzycieli likwidowanej Fundacji pozostaną środki majątkowe, Zarząd przeznaczy je na rzecz działających w Polsce organizacji o zbliżonych celach.